MCR_horiz_rev_4c (no background v2)

mcr safety logo